Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych


Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania ze sklepu internetowego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych dostępnego pod adresem www.cmjw.pl/sklep.

 

Przed dokonaniem zakupu prosimy zapoznać się z jego treścią.

 

§ 1
Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.cmjw.pl/sklep, jest platforma prowadzoną przez Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu, przy ul. Minorytów 3 45-017 Opole oraz ul. Muzealna 4, 48-316 Łambinowice. Muzeum wpisane jest do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury pod nr IV/PRM/24/98 oraz w księdze rejestrowej prowadzonej przez Zarząd Województwa Opolskiego pod numerem RIK – 4/2000.

 2. Dla celów związanych z obsługą sklepu internetowego Muzeum posiada rachunek bankowy w Banku PKO S.A., Oddział II w Opolu nr konta: 40 1020 3668 0000 5302 0123 7502.

  Muzeum posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 754-24-65-897 oraz numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON 000276104.

  Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są drogą mailową (e-mail: cmjw@cmjw.pl) lub telefoniczną (77 453 78 72).

 3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszystkimi załącznikami do niego;
  Sklep internetowy Muzeum (Sklep) – serwis internetowy działający pod adresem www.cmjw.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia i dokonywać zakupów towarów oferowanych przez Muzeum;
  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w Sklepie; Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2016., poz. 380 z późn. zm.);
  Muzeum - Centralne Muzeum Jeńców Wojennych;
  Produkt - towar wystawiony do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu zgodnie z Regulaminem;
  u.p.k. – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014r., poz. 827 z późn. zm.).

§ 2
Sposób sprzedaży

 1. Sklep internetowy Muzeum prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową, 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 3. Umowa sprzedaży Produktów zawierana jest między Klientem a Muzeum. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłka faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.

§ 3
Proces składania zamówienia

 1. Złożenie zamówienia odbywa się w kilku etapach:
  - Klient umieszcza wybrane Produkty w swoim koszyku (tzw. Wirtualnym koszyku),
  - Klient wypełnia formularz zamówienia, w którym podaje dane adresowe,
  - Klient wybiera sposób dostawy,
  - Klient wybiera sposób płatności,
  - przy składaniu zamówienia Klient akceptuje Regulamin, mając uprzednio możliwość zapoznania się z nim,
  - Klient potwierdza dokonanie zamówienia poprzez użycie przycisku „wyślij zamówienie”

 2. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia z obowiązkiem zapłaty za zamówione Produkty. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym lub pocztowym przyjęcie zamówienia do realizacji zaczyna się po wpłynięciu pieniędzy na konto właściciela sklepu. Klient jest o tym informowany mailowo bądź telefonicznie, w przypadku wypełnienia odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 3. Umowę zakupu może zawrzeć osoba pełnoletnia, osoby niepełnoletnie mogą to robić tylko za wiedzą i pod nadzorem prawnego opiekuna.
 4. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

§ 4
Sposób i czas realizacji świadczenia

 1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Czas i opłaty za doręczenie przesyłki zależą od wyboru przez Klienta sposobu dostawy.
 3. Na czas realizacji zamówienia składają się dwa elementy:
  a. Czas realizacji zamówienia – jest to okres potrzebny na zaksięgowanie płatności na koncie właściciela sklepu (1–3 dni), oraz okres przygotowania paczki do wysłania przez właściciela sklepu (1-2 dni).
  b. Czas dostawy – czas dostarczenia jej przez Pocztę Polską (1-2 dni w przypadku przesyłek priorytetowych oraz 3-10 dni w przypadku przesyłek ekonomicznych).
 4. Koszt wybranego sposobu wysyłki zostanie zsumowany z wartością zamówionych Produktów, zgodnie z tabelą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

§ 5
Formy płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  a. Przelew bankowy,
  b. Przelew pocztowy
  przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez właściciela Sklepu internetowego potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności,
  c. Płatność przy odbiorze za pobraniem.

§ 6
Zmiany w zamówieniach oraz anulowanie zamówienia

 1. Klient ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego zrealizowania (tj. do momentu wysłania Produktów);
 2. Wprowadzenie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt mailowy z Muzeum. Ponadto Klient może anulować zamówienie poprzez nie przelewanie należności w ciągu 10 dni od daty złożenia zamówienia.

§ 7
Niemożność realizacji zamówienia

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności Produktu w magazynie lub u dostawcy Sklepu. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i ma możliwość podjęcia decyzji o sposobie jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości bądź części zamówienia i zwrot wpłaconych pieniędzy w przypadku zamówienia przy płatności przelewem z góry).

§ 8
Ceny Produktów

 1. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Muzeum podawane są w złotych polskich. Podane ceny są cenami brutto.
 2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawa do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

§ 9
Reklamacje

 1. Muzeum jest odpowiedzialne wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), w szczególności w przypadku niezgodności Produktu ze złożonym zamówieniem.
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Sklep. Klient może żądać naprawy Produktu, wymiany Produktu na wolny od wad, obniżenia ceny Produktu albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu tego Produktu (Produktów) do Sklepu i opisem reklamacji (formularz reklamacyjny) na adres:

  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
  ul. Minorytów 3, 45-017 Opole
  woj. Opolskie, Polska

 4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sklep wraz z reklamowanym Produktem. W przypadku uznania reklamacji na korzyść Klienta Sklep internetowy Muzeum niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gdyby nie było to możliwe (brak możliwości wymiany Produktu), usunięcia wady lub obniżenia ceny Sklep zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot kosztów zakupu Produktów lub za zgodą Klienta Sklep zaoferuje mu inne, dostępne Produkty do wyboru.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 u.p.k. Klient, będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością (konsument), ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego Produktu, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia w którym Klient wszedł w posiadania Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadania Produktu.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres:

  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
  ul. Minorytów 3, 45-017 Opole
  woj. Opolskie, Polska

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu dostępnym na stronie internetowej Muzeum, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Sklep internetowy Muzeum wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia do umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sklep zostało poinformowane o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 8. Zwrot płatności Sklepu dokonuje przy użyciu takich samych sposób płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Zwrot płatności Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
 10. Klient jest zobowiązany odesłać lub przekazać rzecz Sklepowi niezwłocznie, a w każdy razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkt przed upływem 14 (czternaście) dni.
 11. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu. To samo dotyczy książek, które zostały pokryte folią ochronną.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez sklep internetowy Muzeum będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
 2. Klient będący konsumentem w przypadku nieuznania przez Muzeum reklamacji, ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1) konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  2) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą;
  3) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
 3. Powyższe sposoby pozasądowego rozpatrzenia reklamacji to przykładowe alternatywne metody rozwiązywania sporów (tzw. ADR). Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i innych procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Klient ma również dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. W przypadku uruchomienia innych Platform ODR, Klient zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem strony sklepu internetowego Muzeum.

§ 12
Dane osobowe

 1. Podawane przez Klienta dane osobowe, niezbędne do wysyłki (imię, nazwisko, adres) zamówionych Produktów umieszczane są w bazie Sklepu. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia oraz w prawnie usprawiedliwionym celu. Dane te są chronione i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późn. zm,).
 2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych , do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie sklepu.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Klient dokonując zakupu w Sklepie oddzielnie może wyrazić zgodę na wysyłanie za pomocą poczty e-mail informacje dotyczące oferty Sklepu, przecen i kodów rabatowych.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).
 2. Wszelkie prawa do serwisu sklepu internetowego, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, układu stron serwisu oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
 3. Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów i ich zdjęcia oraz opisy są wyłączną własnością ich producentów, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zabrania się ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sklepu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie.
 5. Muzeum udostępnia niniejszy Regulamin w formacie elektronicznym umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu klienta.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 10 stycznia 2017 r.